Lønn og goder i Blank
Lønn og goder i Blank

Det er vanskelig å orientere seg i markedet om hva som er konkurransedyktig lønn og vanlige goder. Derfor har kan du lese litt mer om våre betingelser og tankene bak her. Vi håper det kan være til nytte.

Fastlønn
Fastlønn

For å bestemme fastlønn har vi helt siden starten hatt som mål å gjøre det enkelt og åpent. Vi har god oversikt over lønnsnivået i bransjen, og etter å ha studert ulike tall og statistikker, bestemte vi oss for å ta utgangspunkt i Teknas lønnsstatistikk. Grafen for øvre kvartil i privat sektor var nærmest der vi tenkte vi skulle være. Denne trengte bare litt glatting og kjærlighet før vi kunne benytte denne som lønnsstige. Variasjoner vil selvsagt eksistere – for eksempel ved at enkeltpersoner kan bli forfremmet fra sitt eksamenskull – men siden vi har åpne lønnsbøker må slike avgjørelser i så tilfelle kunne forsvares av ledelsen.

Lønnen din beregnes ut fra hvilket år du avsluttet utdanningen din.
X= Uteksamineringsår, Y= Ca lønn i Blank.

Medeierskap
Medeierskap

Alle som får tilbud om ansettelse i Blank får tilbud om å kjøpe aksjer i selskapet og dermed bli medeiere. Medeierskap er en del av grunnfilosofien i Blank og vil fortsette i overskuelig framtid. Det er viktig for oss at tilbudet om å kjøpe aksjer kommer fra Blank og ikke fra en av de eksisterende aksjeeierne. Dette da vi ønsker at ditt innskudd skal gå til å gjøre Blank sterkere. Prissettingen av aksjene tar utgangspunkt i selskapets egenkapital og legger dette sammen med en verdisetting av antall ansatte i selskapet før neste emisjonspulje er startet. Per Q4 2016 er hver emisjonspulje på omtrent 10 stk.

Merk at aksjedelen av tilbudet er nettopp det — et tilbud. Man må ikke eie aksjer for å jobbe i Blank, men vi ønsker å gi alle denne muligheten.

Fagutvikling
Fagutvikling

Den første fredagen i hver måned samler vi hele Blank til «Innedag». Dette er en dag hvor hele selskapet tar fri fra prosjekt og kundeengasjementer for å drive fagutvikling.

I dag har vi i hovedsak to typer Innedager:
- Fasiliterte dager med workshoper og foredrag
- Åpne dager hvor hver enkelt selv bestemmer

På de åpne dagene er det opp til hver enkelt hva man bruker dagen til, men etter prinsippet om at det skal gagne Blank.

I tillegg til Innedagene, kan man delta på eksterne aktiviteter som konferanser, kurs eller ekskursjoner. Vi har en føring om at alle har mulighet til å dra på minst én ekstern aktivitet i året, men at det vises skjønn hvis man ønsker å delta på flere. Dagskurs, seminarer, foredrag med lavere kostnader kommer utenom dette. Man skal vurdere hyppighet og totalkostnad på slike aktiviteter. Hovedføringen er igjen at de skal gagne Blank.

Ved bidrag til arrangementer i form av foredrag eller kurs, går dette selvfølgelig utenom. Vi ønsker å bidra tilbake til fagmiljøet og oppfordrer til dette, samtidig som slike bidrag er en viktig måte å promotere Blank, både for nye kunder og framtidig ansatte.

Ferie
Ferie

Når det kommer til ferie, kjører vi standarden fra ferieloven – fem ukers betalt ferie. Forøvrig regner vi alle arbeidsdager fra og med julaften til og med nyttårsaften som helligdager. Dette betyr at man ikke trenger å benytte egen ferie eller avspasering mellom jul og nyttår.

Overtidsbetaling
Overtidsbetaling

Alle konsulentene i Blank har rett til overtidsbetaling. Overtidsbetalingen finner du ved å dele årslønn på 1950 timer og legge på 40 %.

Eksempelvis:

blockImage


Overtidsbetalingen gjelder for pålagt overtid. Når du er på et kundeprosjekt eller -engasjement, bestemmer du i stor grad dette selv, med mindre kunden har strikte retningslinjer. Med andre ord får du i praksis betalt for alle timer når du er på prosjekt eller engasjement. Interntid må være avtalt for å telle som overtid.

Avspasering og timekonto
Avspasering og timekonto

Kjernetiden i Blank er fra 10 til 14, men tilpasses til våre kunder. Hos mange vil dette være 9 til 15. Her må du forholde seg til hva som er praksis på ditt kundeengasjement.

Vi praktiserer en avspaseringsordning hvor hver enkelt har en «tidskonto» som kan være opptil et ukesverk i pluss eller minus. Innenfor dette står du fritt til spare opp og ta ut avspasering — også før denne er opptjent. Husk bare at det fortsatt er viktig å gi beskjed til de rundt deg om planlagt fravær — selv om dette er avspasering.

Tolv egenmeldingsdager
Tolv egenmeldingsdager

Et av de viktigste momentene for oss i Blank er tillit til hver enkelt ansatt. Dette benytter vi også når det kommer til egenmeldingsdager, hvor hver av oss har tolv frie enkeltdager per kalenderår som kan benyttes de gangene vi er syke. Disse dagene kan benyttes enkeltvis eller sammenhengende. Hvis disse tolv sykedagene blir brukt opp, gjelder regler om sykemelding som ellers i arbeidslivet.

Utstyr og programvare
Utstyr og programvare

Hva enn av utstyr eller programvare du trenger for å gjøre jobben din, står du fritt til å kjøpe det inn. Behovet stoler vi på at du vurderer bedre enn ledelsen. Det eneste vi ønsker er at du oppdaterer den interne utstyrs- eller abonnementslisten.

I tillegg dekker vi:

  • Internett hjemme inntil 750 kr inkl. mva i måneden
  • Fri mobil i Europa, eksl. innholdstjenester
  • Ubegrenset innkjøp av fagbøker – både elektroniske og papirutgaver

Pensjon
Pensjon

Vi synes pensjon er viktig og har derfor en god, men enkel, pensjonsordning som innbetaler 5,5 prosent av din fastlønn fra første krone og opp til 12 G.

Noen eksempler med en årslønn på 600 000,-:

blockImage
blockImage
blockImage

Forsikringer
Forsikringer

Vi dekker i dag mange forsikringer for våre arbeidstakere. Nøyaktige vilkår og oversikt ligger i forsikringspapirene alle får tilsendt, men er pt.:

Reiseforsikring

Blank dekker reiseforsikring hos Gouda for deg, samboer og barn. Forsikringen gjelder reiser i hele verden inntil 45 dager, også fritidsreiser.

Behandling/helseforsikring

Alle ansatte har tilgang til ubegrenset medisinsk rådgivning over telefon. I tillegg dekkes, for tilfeller som det offentlige helsevesen ikke dekker eller har lang ventetid, konsultasjon, operasjon, fysioterapi, rehabilitering, reise og opphold, psykologisk førstehjelp og psykolog.

Uførepensjon

Denne forsikringen sikrer deg en månedlig utbetaling frem til du blir pensjonist og gir deg 69 % av fastlønn opp til 12 G minus uførepensjon fra folketrygden. I tillegg kommer 10 % av 1 G som en ekstra utbetaling på toppen – uavhengig av lønnsnivå.

Yrkesskade / yrkessykdom

Gir en engangsutbetaling i de tilfeller man pådrar seg en skade eller sykdom gjennom jobb eller reise til og fra arbeid som gjør at man ikke kan jobbe fullt eller noe i det hele tatt.

Innskuddsfritak

Dersom du blir minst 20 % ufør, dekker denne forsikringen innbetalinger til din pensjonskonto frem til du blir 67 år, utfra din lønn på det tidspunktet du ble ufør.